Nostaako aurinkosähköjärjestelmä asunnon arvoa?

Ruotsissa selkeää arvonnousua

Kauppalehdessä julkaisiin viime heinäkuussa artikkeli, jossa selvitettiin aurinkopaneeleiden vaikutusta asuntojen myyntihintoihin. Artikkelissa viitataan ruotsalaiseen tutkimukseen, jonka mukaan aurinkopaneelit nostivat omakotitalojen myyntihintoja Ruotsissa keskimäärin 14 prosenttia vuosina 2012-2018. Suomessa ei yhtä suurta arvonnousua aurinkopaneeleilla varustetuissa myyntikohteissa ole kiinteistönvälittäjien mukaan vielä toistaiseksi nähty, mutta viitteitä vastaavasta trendistä on meilläkin jo saatu. Esimerkiksi maalämpökohteissa lämmitysmuodolla näyttää olevan selkeä etu myyntitilanteissa verrattuna pelkkään sähkölämmitykseen. Nouseva sähkön hinta voi kasvattaa myös aurinkosähköjärjestelmän nettonykyarvoa ja heijastua sitä kautta positiivisesti myös kiinteistön arvoon. 

Nettonykyarvo avuksi

Koska kerrostalojen katoille asennettavat aurinkovoimalat ovat vielä verrattaen uusi ilmiö, ei myyntidataa hintavaikutuksista ole luonnollisesti ehtinyt vielä paljon kertymään. Aurinkosähköjärjestelmän kiinteistölle tuomaa lisäarvoa voidaan kuitenkin lähteä tarkastelemaan muutamalla eri tavalla. Yksi tapa on arvioida järjestelmän nettonykyarvoa tulevan elinkaaren ajalta suhteessa asuntokohtaisen investoinnin määrään, sähkön hintakehitykseen ja vuosittaiseen säästöön sähkölaskuissa. Nettonykyarvo kertoo kuinka paljon investoinnin arvioidaan tuottavan yhteensä säästöä tai voittoa elinkaarensa loppuun mennessä hankinta- ja ylläpitokulut huomioiden. Jos 20kWp aurinkovoimala maksaa asennettuna n. 20000€ ja tuo ensimmäisenä vuotena säästöä sähkökuluihin n. 3000€ ja sähkön hinta nousee pitkällä aikavälillä keskimäärin 2% vuodessa, voi aurinkovoimalan nettonykyarvo 30 vuoden elinajalla olla jopa yli 90000€. Jos tällainen voimala asennettaisiin sellaisen taloyhtiön katolle, jossa on 30 asuntoa, voisi ajatella, että koko kiinteistön arvo voi nousta jopa 90000€, mikäli kannattavuuslaskelma osoittautuu paikkansa pitäväksi. Yksittäisen asunnon saama arvonnousu voisi siis olla jopa 3000€ (eli 90000€/30). Merkittävä osa säästöistä tulee kuitenkin suoraan taloyhtiölle, jolloin yksittäisen asukkaan vuosittainen säästö sähkölaskuissa ei aivan vastaa hänen osuuttaan koko kiinteistön vuosisäästöistä. Osa hyödystä asunnon omistajalle tuleekin sitä kautta, että taloyhtiön energiakulut pienenevät ja sitä kautta myös paine vastikkeiden korotuksille on pienempi. 

Vuosisäästö parempi mittari

Selkeämpi tapa perustella asunnon korkeampaa myyntihintaa olisi kuitenkin tarkastella aurinkovoimalan hyvityslaskennan kautta tuomaa suoraa vuosisäästöä asukkaan sähkölaskuihin. Eräässä yhdysvaltalaistutkimuksessa oli arvioitu, että aurinkosähköjärjestelmä voisi nostaa asunnon arvoa 20 euroa jokaista euroa kohti, jonka asukas säästää vuosittaisissa sähkökuluissa aurinkosähkön ansiosta. Tällä laskukaavalla 150€ vuosittainen säästö sähkölaskuissa vastaisi siis 3000€ nousua asunnon arvossa. Tyypillinen huoneistokohtainen säästö sähkökuluissa voi järkevästi mitoitetulla aurinkosähköjärjestelmällä olla hyvinkin 15% luokkaa. Nykyisillä sähkönhinnoilla euromääräinen vuosisäästö voikin olla varsin suuri, jolloin säästön vaikutus asunnon myyntihintaan voi myös olla suurempi kuin aikoina, jolloin sähkön hinta on nykyistä matalampi. 

Hiilijalanjälki ja energiaomavaraisuus

Vuosisäästöön perustuva vaikutus ei kuitenkaan ota huomioon myös muita positiivisia (imago)puolia, joita aurinkosähköllä voi olla monien asunnonostajien silmissä olla kustannussäästön lisäksi. Näitä arvoa lisääviä puolia voivat olla esimerkiksi isompi energiaomavaraisuus ja asumisen pienempi hiilijalanjälki. Epävakaina aikoina kiinteistön energianlähteiden monipuolisuus ja riippumattomuus ulkoisista tekijöistä, kuten öljyn tai maakaasun hinnasta, voi lisätä asukkaiden turvallisuuden tunnetta. Samoin päästötön oma sähköntuotanto ja pienempi hiilijalanjälki voi jollekin asunnonostajalle olla merkittävä syy maksaa asunnosta lisähintaa. Esimerkkilaskelman mukainen päästövähennys 20kWp aurinkosähköjärjestelmällä olisi n. 2500kgCO2/v ja vastaisi vuosittain noin neljäsosaa yhden keskivertosuomalaisen hiilijalanjäljestä. Päästökaupan mukaisilla nykyhinnoilla vastaavan suuruinen päästöoikeus maksaisi vuosittain n. 250€. Monet sähköyhtiötkin tarjoavat asiakkailleen mahdollisuutta ostaa ns. vihreää sähköä, joka tyypillisesti maksaa muita sähkötuotteita enemmän. Kysyntää päästöttömälle sähkölle näyttää siis olevan myös ilman taloudellisia kannustimia.

Tärkeintä selkeät perustelut

Vaikka taloyhtiöiden aurinkosähköjärjestelmille ei vielä löydy Suomesta tutkimuksia, jotka selkeästi osoittaisivat niiden nostavan kiinteistön ja huoneistojen arvoa, voidaan kansainvälisten tutkimusten ja järjestelmien kasvavan kysynnän perusteella päätellä, että jonkinlaista arvonnousua varmasti tapahtuu. Mitä selkeämmin asunnon myyjä pystyy osoittamaan aurinkosähkön tuomia säästöjä huoneiston vuosittaisiin sähkökuluihin tai asumisen hiilijalanjälkeen, sitä todennäköisemmin asunnon myyntihinta nousee taloyhtiön aurinkosähköjärjestelmän ansiosta. Taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän onkin tärkeää viestiä aurinkosähköinvestointiin liittyvistä laskelmista ja toteutuneista tuotoista ja säästöistä mahdollisimman kattavasti ja selkeästi osakkaiden suuntaan (ja mahdollisesti muillekin asiasta kiinnostuneille). Näin varmistetaan aurinkosähköinvestoinnille mahdollisimman suuri positiivinen vaikutus niin koko kiinteistön kun yksittäisten huoneistojenkin arvoon.

Similar Posts